bg

Powrót

Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody?

adwokat 05-03-2012, ostatnia aktualizacja 07-12-2012 02:49

Termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody, która powstała na skutek wypadku komunikacyjnego jest długi. Według aktualnie obowiązujących przepisów wynosi 20 lat licząc od daty popełnienia przestępstwa (art. 442[1] KC). Nie jest jednak obojętne dla wyniku sprawy, kiedy poszkodowany zacznie działać w celu uzyskania należnych mu świadczeń.

Pierwszy krok – zgłoszenie szkody

Po ustaleniu numeru polisy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku, poszkodowany powinien zawiadomić ubezpieczyciela o szkodzie. Może to uczynić na kilka sposobów: telefonicznie, faksem, pocztą lub przez formularz na stronie internetowej. W reakcji na takie zgłoszenie, ubezpieczyciel poprosi o udzielenie dodatkowych informacji oraz o przedstawienie dokumentacji leczenia, rachunków, oświadczeń, itp.

Zakład ubezpieczeń powinien zapłacić odszkodowanie w określonym terminie, wynikającym z przepisów prawa. Z reguły nie później niż 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie, o czym mówi art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…). Sam fakt zgłoszenia szkody zobowiązuje ubezpieczyciela do podjęcia działań w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy i ustalenia wysokości należnych poszkodowanemu świadczeń. W razie niedotrzymania terminu zapłaty, ubezpieczyciel będzie zobowiązany zapłacić odsetki w wysokości ustawowej, tj. 13 procent w skali roku.

Nie trzeba czekać na zakończenie leczenia

Trwające leczenie nie stanowi przeszkody do wypłaty odszkodowania. Co więcej, poszkodowany może domagać wypłacenia sumy wystarczającej na pokrycie przyszłych kosztów leczenia lub rehabilitacji. Roszczenie o zapłatę kosztów leczenia powstaje w sytuacji, gdy publiczne placówki opieki zdrowotnej nie oferują niezbędnych świadczeń. Korzystanie z prywatnej opieki medycznej będzie uzasadnione także wtedy, gdy spodziewany czas oczekiwania na świadczenie oferowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zbyt długi.

Renta należy się od dnia wypadku

Poszkodowany może żądać renty na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 444 § 2 KC), jeżeli na skutek wypadku utracił zdolność do pracy zarobkowej, choćby w części. Renta ma na celu zrekompensować szkodę spowodowaną brakiem dochodów z pracy. Przy ustalaniu wysokości renty bierze się pod uwagę wysokość dochodów osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem. Podstawą do przyznania renty jest ponadto zwiększenie potrzeb poszkodowanego lub zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość.  Ma także zaspokoić wszystkie dodatkowe koszty, jakie powstały na skutek wypadku.

Przedawnienie roszczeń o zaległe raty

Renta powinna być wypłacana od dnia wypadku. Jeżeli skutki wypadku mają trwały charakter, renta będzie wypłacana dożywotnio, w miesięcznych ratach. Warto wiedzieć, że zaległe raty renty przedawniają się terminie 3 lat. Termin ten liczy się od dnia, kiedy uprawniony do renty dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jeżeli poszkodowany nie podejmie odpowiednich kroków prawnych w celu dochodzenia roszczenia o rentę we wskazanym terminie, utraci przedawnioną część świadczeń.

Zgłoś swoją sprawę:
Formularz kontaktowy


Zgłoś swoją sprawę

Powrót do artykułów

Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody?

Termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody, która powstała na skutek wypadku komunikacyjnego jest długi. Według aktualnie obowiązujących przepisów wynosi 20 lat licząc od daty popełnienia przestępstwa (art. 442[1] KC). Nie jest jednak obojętne dla wyniku sprawy, kiedy poszkodowany zacznie działać w celu uzyskania należnych mu świadczeń.

Pierwszy krok – zgłoszenie szkody

Po ustaleniu numeru polisy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku, poszkodowany powinien zawiadomić ubezpieczyciela o szkodzie. Może to uczynić na kilka sposobów: telefonicznie, faksem, pocztą lub przez formularz na stronie internetowej. W reakcji na takie zgłoszenie, ubezpieczyciel poprosi o udzielenie dodatkowych informacji oraz o przedstawienie dokumentacji leczenia, rachunków, oświadczeń, itp.

Zakład ubezpieczeń powinien zapłacić odszkodowanie w określonym terminie, wynikającym z przepisów prawa. Z reguły nie później niż 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie, o czym mówi art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…). Sam fakt zgłoszenia szkody zobowiązuje ubezpieczyciela do podjęcia działań w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy i ustalenia wysokości należnych poszkodowanemu świadczeń. W razie niedotrzymania terminu zapłaty, ubezpieczyciel będzie zobowiązany zapłacić odsetki w wysokości ustawowej, tj. 13 procent w skali roku.

Nie trzeba czekać na zakończenie leczenia

Trwające leczenie nie stanowi przeszkody do wypłaty odszkodowania. Co więcej, poszkodowany może domagać wypłacenia sumy wystarczającej na pokrycie przyszłych kosztów leczenia lub rehabilitacji. Roszczenie o zapłatę kosztów leczenia powstaje w sytuacji, gdy publiczne placówki opieki zdrowotnej nie oferują niezbędnych świadczeń. Korzystanie z prywatnej opieki medycznej będzie uzasadnione także wtedy, gdy spodziewany czas oczekiwania na świadczenie oferowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zbyt długi.

Renta należy się od dnia wypadku

Poszkodowany może żądać renty na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 444 § 2 KC), jeżeli na skutek wypadku utracił zdolność do pracy zarobkowej, choćby w części. Renta ma na celu zrekompensować szkodę spowodowaną brakiem dochodów z pracy. Przy ustalaniu wysokości renty bierze się pod uwagę wysokość dochodów osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem. Podstawą do przyznania renty jest ponadto zwiększenie potrzeb poszkodowanego lub zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość.  Ma także zaspokoić wszystkie dodatkowe koszty, jakie powstały na skutek wypadku.

Przedawnienie roszczeń o zaległe raty

Renta powinna być wypłacana od dnia wypadku. Jeżeli skutki wypadku mają trwały charakter, renta będzie wypłacana dożywotnio, w miesięcznych ratach. Warto wiedzieć, że zaległe raty renty przedawniają się terminie 3 lat. Termin ten liczy się od dnia, kiedy uprawniony do renty dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jeżeli poszkodowany nie podejmie odpowiednich kroków prawnych w celu dochodzenia roszczenia o rentę we wskazanym terminie, utraci przedawnioną część świadczeń.

Zgłoś swoją sprawę:
Formularz kontaktowy