bg

Powrót

Jazda po użyciu alkoholu

adwokat 09-05-2008, ostatnia aktualizacja 16-09-2014 07:22

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może być kwalifikowane jako przestępstwo, bądź wykroczenie w zależności od tego, czy kierowca znajdował się w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, bądź też pod wpływem środka odurzającego. Stan po użyciu alkoholu zachodzi w sytuacji, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³.

Ze stanem nietrzeźwości w rozumieniu przepisów kodeksu karnego mamy do czynienia wówczas, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila, albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, bądź też gdy zawartość alkoholu w 1 dm³ przekracza 0,25 mg lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Pod pojęciem środka odurzającego rozumiemy każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik do ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Popełnia wykroczenie, kto w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Wykroczenie to jest zagrożone karą aresztu (od 5 do 30 dni) bądź karą grzywny nie niższą niż 50 zł (art. 87 § 1 k.w.).  Oprócz kary sąd jest również obowiązany orzec w stosunku do sprawcy środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jeśli osoba kierująca pojazdem znajdowała się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego to czyn taki stanowi przestępstwo. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego jego sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 178a § 1 k.k.), bądź też jeśli prowadził inny pojazd podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Wobec sprawcy zachowań opisanych w tym artykule sąd jest również obowiązany sięgnąć po środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od roku do lat 10.

Należy jednak podkreślić, iż sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, bądź też pojazdów mechanicznych określonego rodzaju. W rozumieniu przytoczonych przepisów pojazdem mechanicznym będzie każdy pojazd wprawiany w ruch za pomocą własnego silnika. Przy czym bez znaczenia jest konstrukcja pojazdu – definicji tej odpowiadać będzie zarówno pojazd kołowy, szynowy, poruszający się na płozach lub poduszce powietrznej (vide uchw. pełn. składu Izby Karnej SN z 28 lutego 1975 r., VKZP 2/74, OSNKW 1975, nr 3-4, poz. 33). Odpowiedzialności karnej za wyżej wskazane przestępstwa, bądź wykroczenia podlega również osoba prowadząca holowany pojazd mechaniczny (por. wyrok SN z 18 marca 2003 r., III KKN 390/01, OSNKW 2003, nr 5-6, poz. 56).


Zgłoś swoją sprawę

Powrót do artykułów

Jazda po użyciu alkoholu

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może być kwalifikowane jako przestępstwo, bądź wykroczenie w zależności od tego, czy kierowca znajdował się w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, bądź też pod wpływem środka odurzającego. Stan po użyciu alkoholu zachodzi w sytuacji, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³.

Ze stanem nietrzeźwości w rozumieniu przepisów kodeksu karnego mamy do czynienia wówczas, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila, albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, bądź też gdy zawartość alkoholu w 1 dm³ przekracza 0,25 mg lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Pod pojęciem środka odurzającego rozumiemy każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik do ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Popełnia wykroczenie, kto w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Wykroczenie to jest zagrożone karą aresztu (od 5 do 30 dni) bądź karą grzywny nie niższą niż 50 zł (art. 87 § 1 k.w.).  Oprócz kary sąd jest również obowiązany orzec w stosunku do sprawcy środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jeśli osoba kierująca pojazdem znajdowała się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego to czyn taki stanowi przestępstwo. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego jego sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 178a § 1 k.k.), bądź też jeśli prowadził inny pojazd podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Wobec sprawcy zachowań opisanych w tym artykule sąd jest również obowiązany sięgnąć po środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od roku do lat 10.

Należy jednak podkreślić, iż sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, bądź też pojazdów mechanicznych określonego rodzaju. W rozumieniu przytoczonych przepisów pojazdem mechanicznym będzie każdy pojazd wprawiany w ruch za pomocą własnego silnika. Przy czym bez znaczenia jest konstrukcja pojazdu – definicji tej odpowiadać będzie zarówno pojazd kołowy, szynowy, poruszający się na płozach lub poduszce powietrznej (vide uchw. pełn. składu Izby Karnej SN z 28 lutego 1975 r., VKZP 2/74, OSNKW 1975, nr 3-4, poz. 33). Odpowiedzialności karnej za wyżej wskazane przestępstwa, bądź wykroczenia podlega również osoba prowadząca holowany pojazd mechaniczny (por. wyrok SN z 18 marca 2003 r., III KKN 390/01, OSNKW 2003, nr 5-6, poz. 56).