bg

Powrót

Ubezpieczenie OC nie zawsze chroni

adwokat 15-09-2011, ostatnia aktualizacja 25-09-2012 08:57

Konsekwencje prawne spowodowania wypadku drogowego przez kierowcę prowadzącego pojazd w stanie po użyciu alkoholu,  a także sprawcy który zbiegł z miejsca zdarzenia, nie ograniczają się wyłącznie do sfery prawa karnego. W niektórych przypadkach sprawca wypadku może zostać obciążony obowiązkiem pokrycia spowodowanej przez siebie szkody i to w pełnej wysokości, ponieważ zakład ubezpieczeń może żądać od sprawcy wypadku zwrotu kwoty, którą zapłacił pokrzywdzonemu tytułem odszkodowania.

Podstawą prawną roszczenia regresowego o zwrot odszkodowania jest art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z póź. zm.), który stanowi:

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jak wynika z przytoczonego wyżej przepisu, w określonych przypadkach ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)  ma na celu wyłącznie zagwarantowanie pokrzywdzonemu naprawienia szkody. Sam sprawca wypadku nie jest zwolniony z odpowiedzialności finansowej i musi się liczyć z koniecznością wyrównania szkody w pełnej wysokości.


Zgłoś swoją sprawę

Powrót do artykułów

Ubezpieczenie OC nie zawsze chroni

Konsekwencje prawne spowodowania wypadku drogowego przez kierowcę prowadzącego pojazd w stanie po użyciu alkoholu,  a także sprawcy który zbiegł z miejsca zdarzenia, nie ograniczają się wyłącznie do sfery prawa karnego. W niektórych przypadkach sprawca wypadku może zostać obciążony obowiązkiem pokrycia spowodowanej przez siebie szkody i to w pełnej wysokości, ponieważ zakład ubezpieczeń może żądać od sprawcy wypadku zwrotu kwoty, którą zapłacił pokrzywdzonemu tytułem odszkodowania.

Podstawą prawną roszczenia regresowego o zwrot odszkodowania jest art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z póź. zm.), który stanowi:

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jak wynika z przytoczonego wyżej przepisu, w określonych przypadkach ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)  ma na celu wyłącznie zagwarantowanie pokrzywdzonemu naprawienia szkody. Sam sprawca wypadku nie jest zwolniony z odpowiedzialności finansowej i musi się liczyć z koniecznością wyrównania szkody w pełnej wysokości.