bg

Back

Zatarcie skazania

adwokat 13-05-2008, last updated 13-05-2008 09:46

Instytucja zatarcia skazania powoduje, że skazanie uważa się za niebyłe, a skazanego za osobę niekaraną. W praktyce oznacza to możliwość powrotu do normalnego życia w społeczeństwie bez piętna wyroku skazującego. Jednak by instytucja ta mogła znaleźć swe zastosowanie, niezbędny jest upływ czasu oraz spełnienie innych przesłanek, które zostaną omówione poniżej, przy czym terminy zatarcia skazania zależą przede wszystkim od rodzaju wymierzonej kary.

W wypadku wymierzenia kary pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z upływem 10 lat, w przypadku kary grzywny i kary ograniczenia wolności z upływem 5 lat, we wszystkich przypadkach licząc od daty odbycia kary, jej darowania lub przedawnienia wykonalności. Możliwe jest również zatarcie skazania wyroku dożywotniego pozbawienia wolności z upływem 10 lat od uznania kary za wykonaną, jej darowania lub przedawnienia wykonania. Liczy się zatem chwila opuszczenia przez skazanego zakładu karnego, zakończenia okresu na jaki orzeczona została kara ograniczenia wolności, czy też uiszczenia tudzież umorzenia kary grzywny, zastosowania wobec skazanego indywidualnego prawa łaski lub ustawy amnestyjnej, czy data uznania kary za wykonaną, np. przy warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary, bowiem właśnie od tych okoliczności opatrzonych konkretną datą, liczone są terminy z upływem, których następuje zatarcie skazania.

Gdy sąd odstąpił od wymierzenia kary, zatarcie następuje z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia w tym przedmiocie. Najkrótszy jednak termin przewidziany został w przypadku zawieszenia wykonania kary, wynosi on sześć miesięcy i biegnie od pomyślnego zakończenia okresu próby, na jaki kara została zawieszona.

Zatarcie skazania może nastąpić na wniosek skazanego. Wniosek taki skazany może złożyć już po upływie 5 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary pozbawienia wolności, a po upływie 3 lat w przypadku kary grzywny lub kary ograniczenia wolności. Jednak zatarcie skazania na wniosek nie jest możliwe, gdy wymierzona kara przekracza 3 lata pozbawienia wolności, a skazany w określonych powyżej okresach czasu, naruszył porządek prawny.

Z wnioskiem o zatarcie skazania, skazany może również wystąpić, gdy wymierzona została grzywna obok kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności, jak też gdy wymierzona została kara łączna pozbawienia wolności, a żadna z połączonych kar jednostkowych nie przekracza wskazanego powyżej progu.

Wspomnieć również należy o zatarciu skazania w wypadku, gdy wymierzone zostały środki karne czy to samodzielnie czy też obok kary zasadniczej, zatarcie takiego skazania nie może jednak nastąpić przed wykonaniem, darowaniem lub przedawnieniem wykonania środka karnego. Istotnym wyjątkiem od powyższej zasady jest środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody, który podlega skutecznej realizacji, mimo zatarcia skazania, w oparciu o tytuł egzekucyjny. Natomiast wymierzenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów na zawsze, uniemożliwia skorzystanie z instytucji zatarcia skazania z uwagi na niemożność jego faktycznego wykonania.

Od 2005 r. zatarciu nie podlega skazanie na bezwzględną karę pozbawienia wolności (bez warunkowego zawieszenia jej wykonania) za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, jeżeli pokrzywdzonym był małoletni poniżej 15 lat.

W przypadku wykroczeń, skazanie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary. Jeśli ukarany przed upływem ww. okresu popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzona została kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, zatarcie obu ukarań następuje po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie. W wypadku wymierzenia środka karnego, zatarcie następuje według zasad omówionych powyżej.

Skutkiem zatarcia skazania jest wymazanie danych o karalności przechowywanych w Krajowym  Rejestrze  Karnym. Usunięciu ulegają więc dane o skazaniu za przestępstwa, przestępstwa skarbowe, umorzeniu postępowania karnego czy skazaniu za wykroczenia na karę aresztu. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wydane po zatarciu skazania powinno zawierać adnotację, że dana osoba  “Nie figuruje” w rejestrze.


Submit your case

Back to Resources

Zatarcie skazania

Instytucja zatarcia skazania powoduje, że skazanie uważa się za niebyłe, a skazanego za osobę niekaraną. W praktyce oznacza to możliwość powrotu do normalnego życia w społeczeństwie bez piętna wyroku skazującego. Jednak by instytucja ta mogła znaleźć swe zastosowanie, niezbędny jest upływ czasu oraz spełnienie innych przesłanek, które zostaną omówione poniżej, przy czym terminy zatarcia skazania zależą przede wszystkim od rodzaju wymierzonej kary.

W wypadku wymierzenia kary pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z upływem 10 lat, w przypadku kary grzywny i kary ograniczenia wolności z upływem 5 lat, we wszystkich przypadkach licząc od daty odbycia kary, jej darowania lub przedawnienia wykonalności. Możliwe jest również zatarcie skazania wyroku dożywotniego pozbawienia wolności z upływem 10 lat od uznania kary za wykonaną, jej darowania lub przedawnienia wykonania. Liczy się zatem chwila opuszczenia przez skazanego zakładu karnego, zakończenia okresu na jaki orzeczona została kara ograniczenia wolności, czy też uiszczenia tudzież umorzenia kary grzywny, zastosowania wobec skazanego indywidualnego prawa łaski lub ustawy amnestyjnej, czy data uznania kary za wykonaną, np. przy warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary, bowiem właśnie od tych okoliczności opatrzonych konkretną datą, liczone są terminy z upływem, których następuje zatarcie skazania.

Gdy sąd odstąpił od wymierzenia kary, zatarcie następuje z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia w tym przedmiocie. Najkrótszy jednak termin przewidziany został w przypadku zawieszenia wykonania kary, wynosi on sześć miesięcy i biegnie od pomyślnego zakończenia okresu próby, na jaki kara została zawieszona.

Zatarcie skazania może nastąpić na wniosek skazanego. Wniosek taki skazany może złożyć już po upływie 5 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary pozbawienia wolności, a po upływie 3 lat w przypadku kary grzywny lub kary ograniczenia wolności. Jednak zatarcie skazania na wniosek nie jest możliwe, gdy wymierzona kara przekracza 3 lata pozbawienia wolności, a skazany w określonych powyżej okresach czasu, naruszył porządek prawny.

Z wnioskiem o zatarcie skazania, skazany może również wystąpić, gdy wymierzona została grzywna obok kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności, jak też gdy wymierzona została kara łączna pozbawienia wolności, a żadna z połączonych kar jednostkowych nie przekracza wskazanego powyżej progu.

Wspomnieć również należy o zatarciu skazania w wypadku, gdy wymierzone zostały środki karne czy to samodzielnie czy też obok kary zasadniczej, zatarcie takiego skazania nie może jednak nastąpić przed wykonaniem, darowaniem lub przedawnieniem wykonania środka karnego. Istotnym wyjątkiem od powyższej zasady jest środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody, który podlega skutecznej realizacji, mimo zatarcia skazania, w oparciu o tytuł egzekucyjny. Natomiast wymierzenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów na zawsze, uniemożliwia skorzystanie z instytucji zatarcia skazania z uwagi na niemożność jego faktycznego wykonania.

Od 2005 r. zatarciu nie podlega skazanie na bezwzględną karę pozbawienia wolności (bez warunkowego zawieszenia jej wykonania) za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, jeżeli pokrzywdzonym był małoletni poniżej 15 lat.

W przypadku wykroczeń, skazanie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary. Jeśli ukarany przed upływem ww. okresu popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzona została kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, zatarcie obu ukarań następuje po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie. W wypadku wymierzenia środka karnego, zatarcie następuje według zasad omówionych powyżej.

Skutkiem zatarcia skazania jest wymazanie danych o karalności przechowywanych w Krajowym  Rejestrze  Karnym. Usunięciu ulegają więc dane o skazaniu za przestępstwa, przestępstwa skarbowe, umorzeniu postępowania karnego czy skazaniu za wykroczenia na karę aresztu. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wydane po zatarciu skazania powinno zawierać adnotację, że dana osoba  “Nie figuruje” w rejestrze.