bg

Back

7 ważnych reguł postępowania obowiązujących uczestnika wypadku drogowego

adwokat 09-08-2010, last updated 25-09-2012 11:10

Zachowanie uczestników wypadku drogowego regulują Przepisy prawa o ruchu drogowym (art. 44). Kierujący pojazdem uczestnik wypadku jest zobowiązany:

1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2. przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku; Jednym z takich środków jest odpowiednie oznaczenie miejsca wypadku, tak aby zapewnić pozostałym pojazdom możliwość wczesnego zauważenia i oceny sytuacji na drodze.
3. o ile to możliwe, niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, chyba że w wyniku wypadku pojawiły się osoby zabite lub ranne; Pozostawienie pojazdu w miejscu, w jakim znalazł się na skutek zderzenia, jest ważne dla prawidłowego sporządzenia dokumentacji wypadku i ustalenia sprawcy.
4. osoby uczestniczące w wypadku powinny podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – prawo do otrzymania danych osobowych przysługuje każdemu uczestnikowi.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący jest ponadto zobowiązany:
5. udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję; obowiązek udzielenia pomocy dotyczy wszystkich osób, nie tylko uczestników wypadku. Nieudzielenie pomocy jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności (art. 162 kk).
6. nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku, czyli przede wszystkim nie należy przestawiać pojazdów uczestniczących w wypadku; reguła ta pozostaje w związku z wyżej opisaną regułą nr 3.
7. pozostać na miejscu wypadku, do momentu przybycia Policji. Obowiązek pozostania sprawcy wypadku na miejscu zdarzenia służyć ma przede wszystkim ułatwieniu wszechstronnego wyjaśnienia przebiegu wypadku. Nieprzestrzeganie wymienionej reguły może być potraktowane jako ucieczka z miejsca wypadku i narazić sprawcę na surowszą odpowiedzialność przewidzianą w art. 178 kk. oraz obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz ubezpieczyciela (regres).


Submit your case

Back to Resources

7 ważnych reguł postępowania obowiązujących uczestnika wypadku drogowego

Zachowanie uczestników wypadku drogowego regulują Przepisy prawa o ruchu drogowym (art. 44). Kierujący pojazdem uczestnik wypadku jest zobowiązany:

1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2. przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku; Jednym z takich środków jest odpowiednie oznaczenie miejsca wypadku, tak aby zapewnić pozostałym pojazdom możliwość wczesnego zauważenia i oceny sytuacji na drodze.
3. o ile to możliwe, niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, chyba że w wyniku wypadku pojawiły się osoby zabite lub ranne; Pozostawienie pojazdu w miejscu, w jakim znalazł się na skutek zderzenia, jest ważne dla prawidłowego sporządzenia dokumentacji wypadku i ustalenia sprawcy.
4. osoby uczestniczące w wypadku powinny podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – prawo do otrzymania danych osobowych przysługuje każdemu uczestnikowi.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący jest ponadto zobowiązany:
5. udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję; obowiązek udzielenia pomocy dotyczy wszystkich osób, nie tylko uczestników wypadku. Nieudzielenie pomocy jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności (art. 162 kk).
6. nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku, czyli przede wszystkim nie należy przestawiać pojazdów uczestniczących w wypadku; reguła ta pozostaje w związku z wyżej opisaną regułą nr 3.
7. pozostać na miejscu wypadku, do momentu przybycia Policji. Obowiązek pozostania sprawcy wypadku na miejscu zdarzenia służyć ma przede wszystkim ułatwieniu wszechstronnego wyjaśnienia przebiegu wypadku. Nieprzestrzeganie wymienionej reguły może być potraktowane jako ucieczka z miejsca wypadku i narazić sprawcę na surowszą odpowiedzialność przewidzianą w art. 178 kk. oraz obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz ubezpieczyciela (regres).